Säännöt 30.10.1954

 

Me allekirjoittaneet perustamme täten Tampereen Lyseon entiset oppilaat r.y.‑nimisen yhdistyksen, selitämme liittyvämme jäseniksi yhdistykseen ja hyväksymme sille seuraavat säännöt:

 

 

Tampereen Lyseon entiset oppilaat r.y.:n säännöt.

                                       =================================================

 

1 §.

 

Yhdistyksen nimenä on Tampereen Lyseon entiset oppilaat r.y. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

 

2 §.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on olla Tampereen Lyseon (Tampereen Reali-

lyseon) entisten oppilaiden yhdyselimenä ja ylläpitää harrastusta vanhaa kouluaan kohtaan.

‑       järjestämällä jäsenilleen tilaisuuksia toistensa tapaamiseen ja seurusteluun,

‑       toimeenpanemalla juhlatilaisuuksia,

‑       pitämällä luetteloa koulun entisistä oppilaista,

‑       ylläpitämällä yhteyttä koulun teinikuntaan ja avustamalla sen eri pyrintöjä, sekä

‑       perustamalla jäseniltä kootuista maksuista rahastoja koulun tehtävää ja toimintaa 

         edistävien tarkoitusperien hyväksi.

 

3 §.

 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen Lyseon (TampereenRealilyseon) entinen tai nykyinen opettaja ja entinen oppilas, jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

 

4 §.

 

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosijäseniä tai ainaisjäseniä, joidenjäsenmaksut vuosikokous määrää. Kuitenkin ensimmäisen kerran määrätään mainitut maksut vuosijäseniltä kahdeksisadaksi (200) ja ainaisjäseniltä kahdeksituhanneksi (2.000) markaksi.

 

5 §.

 

Kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka katsotaan sellaisen jäsenyyden arvoiseksi.

 

6 §.

 

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

 

 

7 §.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuussa ja ylimääräinen kokous, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

 

8 §.

 

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoituksella, joka on jul­kaistava vähintään yhdessä Tampereella ja yhdessä Helsingissä il­mestyvässä sanomalehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.

Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavoin.

 

9 §.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

-     valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

-     esitellään hallituksen vuosikertomus,

-     esitellään kertomusvuoden tilit tilintarkastajain niistä anta­mine lausuntoineen ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta,

-     valitaan hallitus,

-     valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,

-     määrätään jäsenmaksujen suuruus sekä

-     käsitellään muut kokouskutsussa ehkä mainitut asiat.

 

10 §.

 

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni, eikä valtakirjalla voi äänestää poissaolevan puolesta.

 

11 §.

 

Asiat ratkaistaan näissä säännöissä ja laissa mainittuja poikkeuksia

lukuunottamatta yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleis­sa arpa.

 

12 §.

 

Yhdistyksen hallituksen muodostavat viisi (5) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan kalenterivuodeksi kerral­laan. Hallituksen jäsenistä tulee ainakin neljän varsinaisen ja yhden varajäsenen olla Tampereelta tai sen lähiympäristöstä.

 

13 §.

 

Hallitus, joka on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin se­kä rahastonhoitajan, joka viimeksi mainittu voi olla hallitukseen kuulumatonkin yhdistyksen jäsen.

 

14 §.

 

Hallituksen tehtävänä on lain ja yhdistyksen kokouksen anta­mien ohjeiden mukaan hoitaa yhdistyksen asioita, edustaa yhdis­tystä, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistaa kokouk­sissa käsiteltävät asiat sekä määrätä yhdistyksen puolesta mah­dollisesti suoritettavista maksuista.

 

15 §.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheen­johtaja kumpikin erikseen yhdessä sihteerin kanssa.

 

16 §.

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on ennen seuraavan vuoden maaliskuun 15 päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa ennen maaliskuun loppua yhdistyk­sen tileistä ja hallinnosta.

 

17 §.

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkami­sesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joissa kummassakin päätöstä tu­lee, jotta se pääsisi voimaan, kannattaa vähintään kolmeneljäs­osaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

 

18 §.

 

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testa­mentteja.

 

19 §.

 

Jos yhdistys lakkaa joko omasta tai tuomioistuimen päätöksestä, on yhdistyksen varoista muodostettava stipendirahasto, joka luo­vutetaan Tampereen Lyseon hoitoon ja hallintaan.

 

20 §.

 

Muuten noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

 

 

Tampereella lokakuun 30 päivänä 1954.

 

 

                E. H. Liljeroos                                                 Eero Pikkola

 

                                              V. Vuorenrinne